9 มิถุนายน 2563 : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมและฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวนโยบายและประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom

0
37

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมและฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี…พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวนโยบายมหาวิทยาลัยในการทำงาน และประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร” และฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดย…รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ นำโดย…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมและฟังการบรรยายพิเศษอย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม กว่าจำนวน ๑๕๐ รูป/คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here