ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐
นิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
———-
การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนับว่าเป็นกระบวนการในการที่จะช่วยให้การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งคงยั่งยืน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการบรรจุรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีระเบียบให้นิสิตต้องฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีละ ๑๐ วัน ซึ่งจะทำให้นิสิตได้มีความเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ นิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต แผนงบประมาณโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิสิตครู
๑. เพื่อเป็นการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานฐานภาคปฏิบัติ และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
๒. เพื่ออบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตามกำลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป และฝึกตนให้ถึงพร้อมทั้งวิชาและจรณะอันจะเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนอบรมจิตยิ่งขึ้นไป
๓. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในสารัตถะสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
๔. เพื่อให้นิสิตมีความพร้อม ในการนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม และก่อนออกไปปฏิบัติศาสนากิจด้านการสอนแก่ประชาชนและในโรงเรียนต่างๆ
ลักษณะกิจกรรม
๑. ฟังการบรรยายพิเศษ จากพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ จนถึง เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน
๒. พระวิปัสสนากัมมัฏฐานประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศีล สมาธิ ปัญญาและความตั้งใจ ความเพียร ในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ผลของการปฏิบัติของนิสิตทุกรูป/ทุกคน
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สถาบันวิปัสสนาธุระ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอเขาค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแคมป์สน สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนแคมป์สน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐๙ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here