พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.

  0
  893
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) ขุนอินทร์,ผศ.

  ๒. ตำแหน่ง                ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  M.A.(Political Science) ๒๕๓๐ Poona University, India
  พธ.บ.(มานุษยฯ) ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง  ขุนอินทร์). อำลาเวทีสามสิบหกปีในมหาจุฬาฯ. กรุงเทพฯ :        โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๕.

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  ๑) พระครูสุตกิจบริหาร (ขุนทอง  ขุนอินทร์).คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมรำลึก ๑๐๐ ปี วันสวรรคต สมเด็จพระปิยมหาราช ปี ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

  ๒) พระครูสุตกิจบริหาร (ขุนทอง  ขุนอินทร์),ผศ.. การบริหารงานเชิงกลยุทธ์.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  ๓) พระครูสุตกิจบริหาร (ขุนทอง  ขุนอินทร์).,ผศ.. ธรรมาภิบาล.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

  รัฐศาสตร์สำหรับครู คณะครุศาสตร์
  การสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
  รัฐประศาสนศาสตร์สำหรับครู คณะครุศาสตร์
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับครู คณะครุศาสตร์

   

           ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) พระครูสุตกิจบริหาร.(ขุนทอง ขุนอินทร์).รัฐศาสตร์สำหรับครู. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒.

  ๒) พระครูสุตกิจบริหาร(ขุนทอง ขุนอินทร์.รัฐประศาสนศาสตร์สำหรับครู. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.

  ๓) พระครูสุตกิจบริหาร(ขุนทอง ขุนอินทร์.การสอนสังคมศึกษา. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.

  ๔) พระครูสุตกิจบริหาร(ขุนทอง ขุนอินทร์,ผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับครู. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔.