อาจารย์สุวิทย์ ฝ่ายสงค์

  0
  463
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
   

  ส่วนที่ ๑ ตำแหน่ง

  ตำแหน่ง          อาจารย์
  สังกัด             คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง

  ๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี

  วิชา มหาวิทยาลัย
  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การใช้ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  วิวัฒนาการของภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

            ๓.๑ งานวิจัย

  ๓.๒ หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

  สุวิทย์ ฝ่ายสงค์. (๒๕๖๐). “ภาษาศาสตร์ภาษาไทย”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๐๖ หน้า).

  ๓.๓ บทความทางวิชาการ