อาจารย์ศักดิ์ดา งามหมั่น

  0
  106
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
   

  24ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  อาจารย์ศักดิ์ดา  งานหมั่น

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก
  ปริญญาโท พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๑
  ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                    – วิชา ประวัติศาสตร์เอเชีย
  – วิชา ประวัติศาสตร์โลก
  – วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  – วิชา ศาสนาทั่วไป
  – วิชา ประวัติศาสตร์อเมริกา
  – วิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                     
  ๓.๓) ระดับปริญญาเอก
                    –
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
            ศักดิ์ดา  งานหมั่น และคณะ. แนวทางพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ทุนวิจัย: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
  ศักดิ์ดา  งานหมั่น. การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
            ๔.๒ บทความ
            ศักดิ์ดา  งานหมั่น. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ MCU Buddhabanya Congress I “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” , ๒๕๖๑.
  ศักดิ์ดา  งานหมั่น. การสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์. วารสารปัญญาปณิธาน, ๒๕๖๒.
  ศักดิ์ดา  งานหมั่น. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (Learning Management according to Buddhist Method in 21st Century). วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (JMHR) ISSN: 2586-9817, ๒๕๖๓.
  ศักดิ์ดา  งานหมั่น. พุทธวิธีเพื่อการสอนสังคมศึกษา. วารสาร การสอนสังคมศึกษา (JTSS) ISSN: 2697-4711, ๒๕๖๓.
  ๔.๓ เอกสารประกอบการสอน
            ศักดิ์ดา  งานหมั่น. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
  ศักดิ์ดา  งานหมั่น. ประวัติศาสตร์อเมริกา. เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๔.