อาจารย์ฉัตรชัย ธารพล

  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
   

  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  อาจารย์ฉัตรชัย ธารพล

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก
  ปริญญาโท ร.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๕๖
  ปริญญาตรี ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๕๓


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                     – วิชา ประวัติศาสตร์โลก
  – วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                    
  ๓.๓) ระดับปริญญาเอก
                     –
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
                     –
  ๔.๒ บทความ
                     –
  ๔.๓ เอกสารประกอบการสอน
  26                   –