รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่

  0
  1013
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
   

   

  ๓.๑ ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ๓.๒ ประวัติการศึกษา

  ระดับกาศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก Ph.D. (Soc.Sc.) Magadha University, India ๒๕๕๐
  ปริญญาโท M.A. (Pol. Sc.) Mysore University, India ๒๕๒๘
  ปริญญาตรี พธ.บ.(มานุษย-สงเคราะห์ศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๕

   

       ๓.๓ ผลงานทางวิชาการ

            ๓.๓.๑ งานวิจัย

  ๑) สมศักดิ์  บุญปู่. รายงานการวิจัย : เรื่อง การศึกษาเจคคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓.

            ๓.๓.๒  บทความ

            ๓.๓.๓  หนังสือ/ตำราทางวิชาการ

  ๑) สมศักดิ์  บุญปู่.พระสงฆ์กับการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕

  ๒) สมศักดิ์  บุญปู่.การศึกษาในพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔

  ๓) สมศักดิ์  บุญปู่.พระพุทธศาสนากับการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖

  ๔) สมศักดิ์  บุญปู่.การเมืองกับการปกครองของไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓

  ๕) สมศักดิ์  บุญปู่.พุทธปรัชญากับการบริการการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖

            ๓.๓.๔  ประสบการณ์การสอน

                     ๑) ระดับปริญญาตรี

                          – วิชาพระพุทธศาสนากับการศึกษา

  – วิชาการเมืองกับการปกครองของไทย

                     ๒) ระดับปริญญาโท

  – วิชาพุทธปรัชญากับการบริหารการศึกษา

                     ๓) ระดับปริญญาเอก

            ๓.๓.๕ เอกสารประกอบการสอน

  ๑) สมศักดิ์ บุญปู่.วิชาการบริหารงบประมาณ. เอกสารประกอบการสอน:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๐

  ๒) สมศักดิ์ บุญปู่.วิชารัฐศาสตร์สำหรับครู. เอกสารประกอบการสอน:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔

  ๓) สมศักดิ์ บุญปู่.วิชาหลักพุทธธรรม ๑. เอกสารประกอบการสอน:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓

  ๔) สมศักดิ์ บุญปู่.วิชาวัฒนธรรมไทย. เอกสารประกอบการสอน:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒

  ๕) สมศักดิ์ บุญปู่.วิชาอารยธรรม. เอกสารประกอบการสอน:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑