รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

  0
  1717
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    นายสมชัย ศรีนอก

  ๒. ตำแหน่ง                รองศาสตราจารย์(ด้านภาษาไทย)/อาจารย์ประจำ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

  Ph.D. (Sociology)

  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)

  พุทธศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)

  ๒๕๕๓

  ๒๕๔๙

  ๒๕๓๗

  ๒๕๓๒

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลัย

  Magadh University, India

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลัย

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลัย

   

  ๔. ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  ๑)สมชัย ศรีนอก, สายรุ้ง บุบผาพันธ์.รายงานการวิจัย : เรื่อง บุญบาปที่ปรากฏในบทเพลงครูสลา. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

  ๒)สมชัย ศรีนอก และคณะ.รายงานการวิจัย : เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์การบูชายัญในกูฏทันตสูตร. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

  ๓)สมชัย ศรีนอก และคณะ.รายงานการวิจัย : เรื่อง พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัย. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  ๑) สมชัย ศรีนอก.วรรณกรรมกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  ๒) สมชัย ศรีนอก.ภาวะแห่งรัก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

  ๓) สมชัย ศรีนอก.ร้อยกรองไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  ๑) สมชัย ศรีนอก.มองโลกมองธรรม.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ประจำปี ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

  ๒) สมชัย ศรีนอก.การเขียนเชิงสร้างสรรค์.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

  ๓) สมชัย ศรีนอก.หลักธรรมในกลอนหมอลำหมู่.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

  ๔) สมชัย ศรีนอก.การเทศน์มหาชาติทำนองอีสาน.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  ๕) สมชัย ศรีนอก.พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  ๖) สมชัย ศรีนอก.พุทธสื่อสาร.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  ๗) สมชัย ศรีนอก.วิเคราะห์วรรณกรรมอานิสงส์ภาคอีสาน.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี                

  คติชนวิทยากับกระบวนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ร้อยกรองไทย คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การพัฒนาทักษะการเขียน คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การพัฒนาทักษะการอ่าน คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ศาสนาทั่วไป คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ภาษาถิ่นสำหรับครู คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

      

            ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

       ๔.๕ เอกสารประกอบการสอน

  ๑) สมชัย  ศรีนอก.ศาสนาทั่วไป.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒.

  ๒) สมชัย  ศรีนอก.การพัฒนาทักษะการเขียน.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.

  ๓) สมชัย  ศรีนอก.ร้อยกรองไทย.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.

  ๔) สมชัย  ศรีนอก.คติชนวิทยา.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕.