รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

  0
  2315
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓
  Ph.D (Sociology) Magadh University, India ๒๕๔๙
  ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๗
  ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๒


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                     – วิชาคติชนวิทยากับกระบวนการเรียนรู้
  – วิชาร้อยกรองไทย
  – วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์
  – วิชาการพัฒนาทักษะการเขียน
  – วิชาการพัฒนาทักษะการอ่าน
  – วิชาศาสนาทั่วไป
  – วิชาภาษาถิ่นสำหรับครู
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                     – สัมมนาการสอนสังคมศึกษา
  – การสอนสังคมศึกษาในอาเซียน
  – พระไตรปิฎกวิเคราะห์
  – กรรมฐาน
  – ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
                  สมชัย ศรีนอก, สายรุ้ง บุบผาพันธ์. รายงานการวิจัย : บุญบาปที่ปรากฏในบทเพลงครูสลา. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
  สมชัย ศรีนอก และคณะ. รายงานการวิจัย : ศึกษาวิเคราะห์การบูชายัญในกูฏทันตสูตร. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
  สมชัย ศรีนอก และคณะ. รายงานการวิจัย : พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัย. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
  สมชัย ศรีนอก และคณะ. รายงานการวิจัย : วิเคราะห์วรรณกรรมอานิสงส์ภาคอีสาน. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
  สมชัย ศรีนอก และคณะ. รายงานการวิจัย : THE FORM OF TRAINING PARTICIPATION BETWEEN HOUSE TEMPLE SCHOOL (HTS) TO STRENGTHEN CHARATERISTRIIC IN DESIRABLE FOR STUDENTS’ MORAL IN BANGKPKP NOI DISTRICT. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  สมชัย ศรีนอก และคณะ. รายงานการวิจัย : แนวทางการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.
  ๔.๒ บทความ
                  สมชัย ศรีนอก. มองโลกมองธรรม. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ประจำปี ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
  สมชัย ศรีนอก. การเขียนเชิงสร้างสรรค์. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
  สมชัย ศรีนอก. หลักธรรมในกลอนหมอลำหมู่. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
  สมชัย ศรีนอก. การเทศน์มหาชาติทำนองอีสาน. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
  สมชัย ศรีนอก. พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
  สมชัย ศรีนอก. พุทธสื่อสาร. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
  สมชัย ศรีนอก. วิเคราะห์วรรณกรรมอานิสงส์ภาคอีสาน. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
  สมชัย ศรีนอก. “คนจน ๔.๐ : นวัตกรรมสร้างความจนและแก้ปัญหาความจน” สารนิพนธ์พุทธศาสตบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  สมชัย ศรีนอก. พลวัตเพลงลูกทุ่งอีสานสู่ความเป็นบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยในสังคมไทยยุค ๔.๐ เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์ขลัง: เหลียวหลังแลหน้าเพลงลูกทุ่งไทย. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๖๑.
  สมชัย ศรีนอก. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ. “GUIDELINES FOR ENGLISH SKILL DEVELOPMENT OF THE EMPLOYEES IN THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN MAPTAPHUT INDUSTRIAL ESTATE, RAYONG PROVINCE”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, ISSN: 2005-4238, , Vol. 29 No. 4s (2020): Vol 29 No 4s (2020) (Special Issue, 2020.
  สมชัย ศรีนอก. “การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อการสอนธรรมะศึกษา ระดับปฐมศึกษา”, วารสารวิชาการพุทธมัคค์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔.
  สมชัย ศรีนอก. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ. “DEVELOMENT OF PARTICIPATION ROLE IN THE PROJECT OF THE VILLAGE TRAINING FIVE PRE OF STUDENTS IN MAHACHULALONGRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY”. IFERP ISBN : 0139-4120, , 2020.
            ๔.๓ หนังสือ/ตำราทางวิชาการ            
  สมชัย ศรีนอก. วรรณกรรมกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
  สมชัย ศรีนอก. ภาวะแห่งรัก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  สมชัย ศรีนอก. ร้อยกรองไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  สมชัย ศรีนอก. เทคนิคและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา และ English for Teaching Social Studies กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.
  สมชัย ศรีนอก. พุทธวิธีกับการสอนสังคมศึกษา. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
  สมชัย ศรีนอก. “ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา (English for Teaching Social Studies)”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
             ๔.๔ เอกสารประกอบการสอน
  สมชัย  ศรีนอก. ศาสนาทั่วไป. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๘.
  สมชัย  ศรีนอก. การพัฒนาทักษะการเขียน. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๙.
  สมชัย  ศรีนอก. ร้อยกรองไทย. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๙.
  สมชัย  ศรีนอก. คติชนวิทยา. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๐.
  สมชัย  ศรีนอก. ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา ENGLISH FOR TEACHING SOCIAL STUDIES โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑