พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย),ผศ.ดร.

  0
  1383
  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   

  ๑. ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.  ประวัติการศึกษา

  ๒.๑  คุณวุฒิทางธรรม   นักธรรมชั้นเอก

  ๒.๒  คุณวุฒิทางโลก     การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  พุทธศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์  (จิตวิทยาชุมชน)

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวิจัยสังคม)

  ๒๕๔๒

   

  ๒๕๕๐

   

  ๒๕๕๔

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

  ๓.  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

         คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๔.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง)

                ๔.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

  พื้นฐานจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การประเมินผลงานการให้คำปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การวิจัยในชั้นเรียน คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  สัมมนาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การวิจัยทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาฯ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

   

  ๕.  ผลงานทางวิชาการ

  ๕.๑   งานวิจัย

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง ” การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงฯ”

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง ” การศึกษาความคาดหวังทางการศึกษาของนิสิต มหาจุฬาฯ”

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้ร่วมวิจัย), ๒๕๕๓.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง ” การศึกษาวิถีชีวิตการดำรงสมณเพศของสามเณรในวัดเขต

  กรุงเทพฯ”,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้ร่วมวิจัย),

  ๒๕๕๔.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง ” การศึกษาความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ”

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้ร่วมวิจัย),๒๕๕๓.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง ” ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ลาสิกขาของนิสิต มหาบัณฑิต

  มหาจุฬาฯ” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง “แนวคิดและหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต

  ฯ”สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้ร่วมวิจัย),๒๕๕๒.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อวัดในเขต

  กรุงเทพฯ”สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

  ๒๕๕๓.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย) งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการจัดกิจกรรมนานาชาติวันวิสาขะบูชาฯ ปี

  ๒๕๕๔”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้ร่วมวิจัย), ๒๕๕๔.

  พระสรวิชญ์อภิปญฺโญ(ดวงชัย)งานวิจัยเรื่อง“การศึกษาการจัดการท่องเที่ยววัดในพระพุทธศาสนาในเขต

  ภาคใต้”สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้ร่วมวิจัย), ๒๕๕๒.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย)  งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์กรการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ฯ

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้ร่วมวิจัย), ๒๕๕๔.

  ๕.๒ บทความทางวิชาการ  –

  ๕.๓ หนังสือ/ตำรา          –

  ๕.๔   เอกสารประกอบการสอน

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย),เอกสารประกอบการสอนวิชาการประเมินผลงานการให้

  คำปรึกษาและการแนะแนว  เอกสารโรเนียว  คณะครุศาสตร์,๒๕๕๕.

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย),เอกสารประกอบการสอนวิชาการประเมินผลงานการให้

  คำปรึกษาและการแนะแนว  เอกสารโรเนียว  คณะครุศาสตร์,๒๕๕๔.