พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.

  0
  532
  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   

  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
  ตำแหน่ง: อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – Ph.D. (Psychology), Dr.Babasaheb Ambedkar Marathawada University, India, 2558
  – ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
  – ป.บัณฑิต (การวิจัยสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
  – พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545
  อีเมล์ :
  ไลน์ไอดี :
  เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/soravit.duangchai