พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.

  0
  114
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก Ph.D. (Social science) Magadha University, India ๒๕๔๐
    D.Litt. (Buddhist Studies) Magadha University, India ๒๕๔๔
  ปริญญาโท M.A. Political science (Politics and Administration) Poona University, India ๒๕๓๑
  ปริญญาตรี พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๘


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                     – วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  – วิชาประวัติศาสตร์ยุโรป
  – ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                     – วิชาการสอนสังคมในอาเซียน
  – วิชาการสอนสังคมตามแนวพุทธ
  – วิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์
  – วิชากรรมฐาน
  – ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา
  ๓.๓) ระดับปริญญาเอก
                     –
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
            พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษาวัดพรหมคุณาภรณ์. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษาวัดไทยลอสแองเกลิส อเมริกา และวัดไทยพุทธประเทศ ประเทศอังกฤษ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). การจัดการชุมชนพิ้นที่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). รายงานการวิจัย : THE FORM OF TRAINING PARTICIPATION BETWEEN HOUSE TEMPLE SCHOOL (HTS) TO STRENGTHEN CHARATERISTRIIC IN DESIRABLE FOR STUDENTS’ MORAL IN BANGKPKP NOI DISTRICT. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  ๔.๒ บทความ
            พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). บทบาทพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา ยุคบุกเบิก. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ลอสแองเกลิส สหรัฐอเมริกา, ๒๕๖๑.
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). การจัดการชุมชนพิ้นที่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  ๔.๓ หนังสือ/ตำราทางวิชาการ
            พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). ชีวิตและบทบาทพระธรรมทูตไทยในต่างแดน. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๕๑.
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). ท่องแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๕๒.
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). เอกสารคำสอน สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). พุทธวิธีกับการสอนสังคมศึกษา. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา ENGLISH FOR TEACHING SOCIAL STUDIES โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
  พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ บุญแช่ม). การสอนสังคมตามแนวพุทธ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑