พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.

  0
  751
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
   

   ๑.      ตำแหน่ง   อาจารย์/คณบดีคณะครุศาสตร์

  สังกัด  ภาควิชาจิตวิทยการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.  ประวัติการศึกษา

  ๒.๑  คุณวุฒิทางธรรม   เปรียญธรรม  ๗  ประโยค

  ๒.๒  คุณวุฒิทางโลก     การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  พุทธศาสตรบัณฑิต  (ศาสนา)

  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)

  Ph.D.(Buddhist  studies)

  ๒๕๓๗

  ๒๕๔๑

  ๒๕๔๖

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  Magath University  India

   

  ๓.  คำสั่งแต่งตั้งบุคลกรมหาวิทยาลัย

            คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๓๙/๒๕๕๑เรื่อง การปรับเปลี่ยนสายงานและตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เป็นตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๓๙ สังกัดภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา  คณะครุศาสตร์  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  สั่ง ณ  วันที่  ๒๐มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๔.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง)

                   ๔.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

  ธรรมะภาคปฎิบัติ ๑ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ธรรมะภาคปฎิบัติ ๒ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ธรรมะภาคปฎิบัติ ๓ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ธรรมะภาคปฎิบัติ ๔ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ธรรมะภาคปฎิบัติ ๕ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ธรรมะภาคปฎิบัติ ๖ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ธรรมะภาคปฎิบัติ ๗ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การสอนการบริหารจิตและเจริญปัญญา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

   

                   ๔.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท

    วิชากรรมฐาน คณะครุศาสตร์ (มจร.วัดศรีสุดาราม)

   

  ๕.  ผลงานทางวิชาการ

  ๕.๑   งานวิจัย

  พระปริยัติวโรปการ,ดร.งานวิจัยเรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ของการเจริญสติปัฏฐานของบรรพชิตและคฤหัสถ์ตามวิถีของพระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก   ญาณสิทฺธิ) ณ วัดมหาธาตุ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔

       ๕.๒ บทความทางวิชาการ  –

       ๕.๓ หนังสือ/ตำรา

  พระปริยัติวโรปการ,ดร.หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก(รวมทุกวิชา).กรุงเทพมหานคร:,มหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย,พ.ศ.๒๕๕๑

  พระปริยัติวโรปการ,ดร.ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

  พระปริยัติวโรปการ,ดร.ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  พระปริยัติวโรปการ,ดร.ดาวหรือกรรมมีอิทธิพลต่อมนุษย์ .กรุงเทพมหานคร:  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.                 ๒๕๕๒