พระมหาสหัส   ฐิตสาโร (ดำคุ้ม),รศ.ดร.

  0
  533
  อาจารย์ประจำ
   

  ๑. ตำแหน่ง           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.  ประวัติการศึกษา

  ๒.๑  คุณวุฒิทางธรรม   เปรียญธรรม  ๔  ประโยค

  ๒.๒  คุณวุฒิทางโลก     การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  พธ.บ.(การบริหารการศึกษา)

  M.A. (Buddhist Studies)

  M.A.(Public  Administration)

  ๒๕๓๑

  ๒๕๓๕

  ๒๕๓๕

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  Delhi University India

  Panjab University India

   

  ๓.  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

         คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บรรจุเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗ และปรับเลขตำแหน่งใหม่๑๔๓ เมื่อพ.ศ.๒๕๔๒ สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ ตามพรบ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐

  ๔.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง)

                ๔.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

  ธรรมนิเทศ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  พุทธวิธีการสอน คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  พระสุตตันตปิฎก คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  สัมมนาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การสอนศาสนพิธี คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ภูมิศาสตร์สำหรับครู คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

  ๔.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท

  การบริหารหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ (มจร.วัดศรีสุดาราม)
  การจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ คณะครุศาสตร์ (มจร.วัดศรีสุดาราม)
  หลักและทฤษฎีการบริหารตามแนวพุทธ คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

   

   

  ๕.  ผลงานทางวิชาการ

  ๕.๑   งานวิจัย

  พระมหาสหัส    ฐิตสาโร,ผศ. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ:

  ศึกษากรณีโรงเรียนวิถีพุทธ  ๑๐ เขตพื้นที่การศึกษา.   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

  พระมหาสหัส    ฐิตสาโร,ผศ.งานวิจัยเรื่อง การบริหารวัดเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมไทย.

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

  ๕.๒ บทความทางวิชาการ  –

         ๕.๓   หนังสือ/ตำรา          –

  พระมหาสหัส    ฐิตสาโร,ผศ.  ธรรมนิเทศ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ,๒๕๕๑

  พระมหาสหัส    ฐิตสาโร,ผศ.  พุทธวิธีการสอน. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,                       ๒๕๕๐