พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม รศ.ดร.

  0
  901
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
   

  ๑. ตำแหน่ง                        อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.  ประวัติการศึกษา

  ๒.๑  คุณวุฒิทางธรรม   เปรียญธรรม  ๗  ประโยค

  ๒.๒  คุณวุฒิทางโลก     การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  พุทธศาสตรบัณฑิต  (การสอนภาษาไทย)

  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)

  ๒๕๔๒

   

  ๒๕๕๒

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๓.  คำสั่งแต่งตั้งบุคลกรมหาวิทยาลัย

                คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๔๙/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๒

  ๔.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง)

                ๔.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

   

  การบริหารจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  เทคนิคและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การสอนธรรมวิทยา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  พระวินัยปิฎก คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การปกครองคณะสงฆ์ไทย คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  แต่งแปลบาลี คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

   

                ๔.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท

  การใช้ภาษาบาลี ๑ – ๒ คณะครุศาสตร์ (มจร.วัดศรีสุดาราม) 


  ๕.
    ผลงานทางวิชาการ

  ๕.๑   งานวิจัย

  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),  (๒๕๕๕). คติความเชื่อและอิทธิพลของวิมานที่มีต่อสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

         ๕.๒ เอกสารประกอบการสอน

         พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม(ทองแก้ว).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา(เอกสารโรเนียว) คณะครุศาสตร์, ๒๕๕๒.

  พระมหาสมบูรณ์   สุธมฺโม(ทองแก้ว).  เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา  (เอกสารโรเนียว) คณะครุศาสตร์, ๒๕๕๓.

  ๕.๓ หนังสือ/ตำรา