พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม รศ.ดร.

  0
  1289
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว), รศ.ดร.

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก Ph.D  (Buddhist Studies) Magadha  University  India ๒๕๕๕
  ปริญญาโท พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒
  ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                      – วิชา ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
  – วิชา ๐๐๐ ๔๑๕ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
  – วิชา  ๒๐๙ ๓๐๕ การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา
  – วิชา ๒๐๙ ๔๑๗ การสอนธรรมวิทยา
  – วิชา ๒๐๙  ๔๑๕ การสอนชาดกศึกษา (ปี ๓)
  – วิชา ๒๐๙ ๔๐๙ การสอนชาดกศึกษา (ปี ๔)
            ๓.๒) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
                     – วิชา ๕๐๒ ๑๐๔ ความเป็นครูวิชาชีพ
  ๓.๓) ระดับปริญญาโท
                     – วิชา ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
  – วิชา ๖๒๑ ๑๐๑ พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา (สาขาจิตวิทยาฯ)
  – วิชา ๖๒๓ ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา
  – วิชา ๖๒๓ ๓๑๒ การประกันคุณภาพการศึกษา
  – วิชา ๗๒๓ ๓๑๑ สัมมนาปัญหาการสอนสังคมศึกษา
  ๓.๔) ระดับปริญญาเอก
                     – วิชา ๒๒๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการสอนสังคมศึกษา
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
                   พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร. “พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐
  พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร. “ราชรถ : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร. “การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘
            ๔.๒ หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
                   พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร. “การบริหารจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา”  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗, ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๖๑-๖๘๖-๙ จำนวน  ๓๒๒ หน้า.
  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร. “ชาดกศึกษา”   โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่  ๒, ๒๕๖๐., ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๖๑-๘๔๖-๗ , จำนวน  ๒๕๗.
  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว), ผศ.ดร. “การสอนธรรมวิทยา” โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ตำราการสอนรายวิชา ๒๐๙ ๔๑๕ , ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, ๒๕๕๙, ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๑๓-๔๘๑-๒, จำนวน ๓๓๔ หน้า.
  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),รศ.ดร. “การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา” โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ตำราการสอนรายวิชา  ๒๐๙  ๔๐๙ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๒๕๖๑ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๘-๑๘๔-๙ จำนวน ๒๖๐ หน้า.
  พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, (ทองแก้ว), รศ.ดร., รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก “เทคนิคและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา” โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์, ๒๕๖๑, ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๖๑-๖๘๗-๖ จำนวน ๒๓๙ หน้า.
  ๔.๓ บทความทางวิชาการ
                   พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร. “การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๒ ฉบับพิเศษประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ ตีพิมพ์ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร. Leadership  iN Education” Shodh  Drishi  Ah  international Refereed  Research  Journal,  Vol. 8, No.1  January-March, 2017 (ISSN : 0976-6650)
  พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ผศ.ดร.  Process  of  Leadership”   Anukriti  An  International  Refereed  Research  Journal, Year 7, No 1  January-March, 2017 (ISSN : 2250 – 1193)