พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร.

  0
  236
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
   

  พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร.
  ตำแหน่ง : อาจารย์/รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
  สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – Ph.D.(Buddhist Studies), Magadh University, India, 2554
  – พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552
  – พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542
  อีเมล์ :
  ไลน์ไอดี :
  เฟสบุ๊ค :