พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.

  0
  838
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.

  ๒. ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  M.A.(Linguistics) ๒๕๕๐ Deccan College, India
  M.A.(Philosophy) ๒๕๔๖ Madras University, India
  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอักฤษ) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  —-

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  —-

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  —-

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี

  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น คณะครุศาสตร์
  ภาษาอังกฤษชั้นสูง คณะครุศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คณะครุศาสตร์
  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน คณะครุศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญเพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์
  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คณะครุศาสตร์

   

                   ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

   

            ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓

  ๒) พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร. การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔