พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.

  0
  1081
  อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ

  ๒. ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  M.A. (English Literature) ๒๕๔๙ University of Pune India
  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  —-

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  —-

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  —-

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี

  SP ๑๐๖แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ คณะครุศาสตร์
  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น คณะครุศาสตร์
  แต่งแปลบาลี คณะครุศาสตร์
  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว คณะครุศาสตร์
  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน คณะครุศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญเพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์
  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คณะครุศาสตร์

   

                   ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

            ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ.ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔

  ๒) พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕