พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ผศ.ดร.

  0
  1080
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
   

   ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ผศ.ดร.

  ๒. ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  Ph.D.(Education) ๒๕๕๔ Poona University , India.
  M.A.(Linguistics) ๒๕๓๗ Poona University , India.
  พุทธศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรและการสอนสังคม) ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  —-

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  —-

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  —-

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี

  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คณะครุศาสตร์
  ภาษาอังกฤษชั้นสูง คณะครุศาสตร์
  ภาษาศาสตร์สำหรับครู คณะครุศาสตร์
  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะครุศาสตร์
  การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

   

                   ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

   

            ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร..การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕

  ๒) พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร.. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕