พระจีรเดช จิรเตโช(อรณาสิรี)

  0
  145
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
   

  10ส่วนที่ ๑ ตำแหน่ง

  ตำแหน่ง          อาจารย์
  สังกัด             คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง

  ๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี

  รายวิชา มหาวิทยาลัย
  การใช้ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การวิจัยทางการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ภาษาสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การวิจัยทางการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ภาษาไทยถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

            ๓.๑ งานวิจัย

  ๓.๒ หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

  พระจีรเดช จิรเตโช. (๒๕๖๐). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๐๐ หน้า).

  ๓.๓ บทความทางวิชาการ