พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.

  0
  316
  คณบดีคณะครุศาสตร์
   

  พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
  ตำแหน่ง: อาจารย์/คณบดีคณะครุศาสตร์
  สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔
  – M.A.(Philosophy), University of Madas, ๒๕๔๕
  – Ph.D (Philosophy), Magadh University, India, ๒๕๕๔
  อีเมล์ :
  ไลน์ไอดี :
  เฟสบุ๊ค :