พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.

  0
  1375
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
   

  ๑. ตำแหน่ง      อาจารย์/รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

      สังกัด         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๓๑๑/๒๕๔๘ลงวันที่๑สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

   

  . ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน๓ปีย้อนหลัง)

  .๑ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี

  ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
  พุทธปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การสอนศาสนพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พุทธปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  หลักการและปรัชญการศึกษา1/1,1/2,1/3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           

  ๔. ผลงานทางวิชาการ

            ๔.๑ งานวิจัย

            พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.“ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑

            พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. “ความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ๒๕๕๒”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒

            พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาข้อสอบกลางของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

            พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. “ศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

   

            ๔.๒ หนังสือ/ตำราทางวิชาการ

            พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.  “หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา”.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

   

            ๔.๓ เอกสารประกอบการสอน

            พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.“หลักการและปรัชญาการศึกษา”.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.