พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร

  0
  1267
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน(ดารักษ์),ผศ.ดร.

  ๒. ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)พุทธศาสตรบัณฑิต  (การสอนภาษาไทย) ๒๕๔๘

  ๒๕๔๒

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๔. ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  ๑)พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโนและคณะ.รายงานการวิจัย : เรื่อง การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖.

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  ๑) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน.เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

  ๒) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน.สาระมหาชาติ : คุณค่าขีวิต ข้อคิด คติธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

  ๓) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน.พระอภัยมณี : จินตวรรณกรรมล้ำยุค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  ๑) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓

         ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี

  วรรณคดีวิจารณ์ คณะครุศาสตร์
  วรรณคดีสำหรับครู คณะครุศาสตร์
  การพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์
  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน คณะครุศาสตร์
  การจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์
  การบริหารจัดการในห้องเรียน คณะครุศาสตร์
  การใช้ภาษาไทยสำหรับครู คณะครุศาสตร์
  การสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

   

                   ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

            ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน.การพัฒนาหลักสูตร. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔.

  ๒) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน.การสอนภาษาไทย เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔.