พระครูปิยธรรมบัณฑิต(ปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม/พีรมรีวงศ์),ดร.

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์  ปิยธมฺโม/พีรมรีวงศ์),ดร.

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙
  ปริญญาโท พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒
    พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔
  ปริญญาตรี พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                    – วิชา เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
  – วิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
  – วิชา ศาสนาทั่วไป
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                    – วิชา พื้นฐานการสอนสังคมศึกษา
  – วิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์
  ๓.๓) ระดับปริญญาเอก
                     – วิชา –
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
                   พระครูปิยธรรมบัณฑิต และคณะ. รายงานการวิจัย : THE FORM OF TRAINING PARTICIPATION BETWEEN HOUSE TEMPLE SCHOOL (HTS) TO STRENGTHEN CHARATERISTRIIC IN DESIRABLE FOR STUDENTS’ MORAL IN BANGKPKP NOI DISTRICT. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  พระครูปิยธรรมบัณฑิต และคณะ. รายงานการวิจัย : แนวทางการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.
            ๔.๒ หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
                   –
            ๔.๓ บทความทางวิชาการ
                   พระครูปิยธรรมบัณฑิต. การเทศน์มหาชาติทำนองอีสาน. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
  พระครูปิยธรรมบัณฑิต. พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
  พระครูปิยธรรมบัณฑิต. พุทธสื่อสาร. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.