พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล(กุลเพชร์),ผศ.ดร.

  0
  1100
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
   

   

  ๑.       ตำแหน่ง   คณบดีคณะครุศาสตร์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  อาจารย์ประจำภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.       ประวัติการศึกษา

  ๒.๑  คุณวุฒิทางธรรม  นักธรรมชั้นเอก

  ๒.๒  คุณวุฒิทางโลก    การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  พุทธศาสตรบัณฑิตครุศาสตร์(การสอนสังคม)

  M.Ed.(Guidance),M.A.(Sociology)

  Ph.D. (Psychology)

  ๒๕๒๔

  ๒๕๓๐

  ๒๕๕๕

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  Poona   University   India

  Magath  University   India

   

  ๓.  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

                 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๙๙/๒๕๓๔ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ลำดับที่ ๑๕๖ ประจำแผนงานจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่๑ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช

  ๔.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง)

                        ๔.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

  พื้นฐานจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  ทฤษฎีและเทคนิคในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนววัยเด็กและวัยรุ่น คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)
  การสอนชาดกศึกษา คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

                        ๔.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท

  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ (มจร.วัดศรีสุดาราม)

  คณะครุศาสตร์ (มจร.วังน้อย)

  ๕.       ผลงานทางวิชาการ

  ๕.๑   งานวิจัย

  พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล(กุลเพชร์)ผศ.ดร. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๓

                ๕.๒   เอกสารประกอบการสอน

  พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์)ผศ.ดร.,เอกสารประกอบการสอนวิชาพื้นฐานจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนวเอกสารโรเนียว  คณะครุศาสตร์, ๒๕๕๑.

  พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์)ผศ.ดร.,เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีและเทคนิคในการให้คำปรึกษาและการแนะแนวเอกสารโรเนียว  คณะครุศาสตร์, ๒๕๕๒.

  พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์)ผศ.ดร.,เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนววัยเด็กและวัยรุ่นเอกสารโรเนียว  คณะครุศาสตร์, ๒๕๕๓. 

                 ๕.๓   หนังสือ/ตำรา

  พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์)ผศ.จริยธรรมกับเยาวชน   กรุงเทพมหานคร:

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒