ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก Ph.D

  (การศึกษาพระพุทธศาสนา)

  Magagh University,Both-Gaya, INDIA ๒๕๕๒
  ปริญญาโท M.A.Linguistics (ภาษาศาสตร์มหาบัณฑิต) University of Poona INDIA, ๒๕๓๗
  ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๔


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                     – จริยศาสตร์
  – ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
  – ภาษาอังกฤษ
            ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                      – กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา
  – การสอนสังคมศึกษาในอาเซียน
  – การสอนสังคมศึกษาตามหลักแนวพุทธ
  – การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
  – วิชาการวิจัยทางการศึกษา
  – ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา
  ๓.๓) ระดับปริญญาเอก
                     – เป็น Guest speaker
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. รายงานการวิจัย: “การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนแขวงวัดท่าพระ” ในนามกรรมการสภาวัฒนธรรมแขวงวัดท่า, ๒๕๕๗.
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. รายงานการวิจัย: “การศึกษากิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาสังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร”, ๒๕๕๓.
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. รายงานการวิจัย: “ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา”, ๒๕๕๘.
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. รายงานการวิจัย: “การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, ๒๕๕๙.
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. รายงานการวิจัย: “ศึกษาประสิทธิผลของการจัดอบรมและพัฒนาธรรมศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษาปริญญาตรี”, ๒๕๖๐.
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. รายงานการวิจัย: “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เสริมสร้างต่อคุณลักษณ์ บัณฑิตตามอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”, ๒๕๖๑.
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ รายงานการวิจัย : THE FORM OF TRAINING PARTICIPATION BETWEEN HOUSE TEMPLE SCHOOL (HTS) TO STRENGTHEN CHARATERISTRIIC IN DESIRABLE FOR STUDENTS’ MORAL IN BANGKPKP NOI DISTRICT. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  ๔.๒ บทความ
                    
            ๔.๓  หนังสือ/ตำราทางวิชาการ
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. จริยศาสตร์ (Ethics) ระดับอุดมศึกษา, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) ระดับอุดมศึกษา, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. ศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖๐
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. ศาสนศึกษา (Religion Studies) , โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. วรรณกรรมคำกลอน, ฉุกคิด, ชีวิตคู่, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. General Knowledge. , โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. ด้านจริยธรรมและการศึกษา ลงในวารสารมีเดียอัพเกรดการศึกษา, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. พุทธวิธีกับการสอนสังคมศึกษา, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓
            ๔.๔   เอกสารประกอบการสอน
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. การสอนสังคมศึกษาตามหลักแนวพุทธ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา ENGLISH FOR TEACHING SOCIAL STUDIES โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
            นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ. จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑