ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวาล ศิริวัฒน์

  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  2ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวาล ศิริวัฒน์

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University, India ๒๕๕๐
  ปริญญาโท M.A. (Social Science) Tilakvidyapid University, India ๒๕๓๖
  M.Ed. (Educational Administration) Poona University, India ๒๕๓๖
  ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ๒๕๒๗


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                     – วิชาประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย-อินเดีย
  – วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับครู
  – วิชาอารยธรรมโลก
  – วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
  – วิชามนุษย์กับสังคม
  – วิชาการขัดเกลาทางสังคม
  – วิชาการนิเทศการศึกษา
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                    – สัมมนาการสอนสังคมศึกษา
  – ปรัชญาและหลักการสำหรับครูวิชาชีพ
  – วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
  – การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
            ชวาล ศิริวัฒน์. รายงานการวิจัย : THE FORM OF TRAINING PARTICIPATION BETWEEN HOUSE TEMPLE SCHOOL (HTS) TO STRENGTHEN CHARATERISTRIIC IN DESIRABLE FOR STUDENTS’ MORAL IN BANGKPKP NOI DISTRICT. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
           ๔.๒ บทความ
           ชวาล ศิริวัฒน์. การแสวงหาความรู้ของมนุษย์. วารสารวาระเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
  ชวาล ศิริวัฒน์. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (Learning Management according to Buddhist Method in 21st Century). วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (JMHR) ISSN: 2586-9817, ๒๕๖๒.
  ๔.๓ หนังสือ/ตำราทางวิชาการ
           ร่วมเขียน ตำรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (บทที่ ๑). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
            ๔.๔ เอกสารประกอบการสอน
           ชวาล ศิริวัฒน์. หลักการนิเทศการศึกษา. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๙.
  ชวาล ศิริวัฒน์. ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๐.
  ชวาล ศิริวัฒน์. การขัดเกลาทางสังคม. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๑.
  ชวาล ศิริวัฒน์. พุทธวิธีกับการสอนสังคมศึกษา. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑