ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์

  0
  378
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    นายสมหมาย ดูยอดรัมย์

  ๒. ตำแหน่ง                ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  M.A. (Social Studies) ๒๕๒๖ Poona University, India
  พธ.บ.(สังคมศึกษา) ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  ๑)นายสมหมาย ดูยอดรัมย์. รายงานการวิจัย : เรื่อง การพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๐.

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  ๑) นายสมหมาย ดูยอดรัมย์. วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน. กรุงเทพฯ :      โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

  ๒) นายสมหมาย ดูยอดรัมย์. “มหาจุฬา” แคมป์สน “สู่การพันาที่ยั่งยืน”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี

  สังคมวิทยาสำหรับครู คณะครุศาสตร์
  สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะครุศาสตร์
  วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน คณะครุศาสตร์
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน คณะครุศาสตร์
  การบูรณาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์
  พุทธศิลป์กับการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์

   

                   ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

  การศึกษากับการบริหารคณะสงฆ์ คณะครุศาสตร์

   

            ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์. สังคมวิทยาสำหรับครู. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.

  ๒) ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔.

  ๒) ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์. พุทธศิลป์กับการสอนพระพุทธศาสนา. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔.