ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์

  0
  840
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    นายบุญเลิศ  จีรภัทร์

  ๒. ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาทางเศรษฐกิจ) ๒๕๓๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  ๑)ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.รายงานการวิจัย : เรื่อง หลักธรรมสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒

  ๒)ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.รายงานการวิจัย : เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท เอก ในสถานศึกษา. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  ๑) ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

  ๒) ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.เศรษฐศาสตร์สำหรับครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  ๑) ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.หลักธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (คณะครุศาสตร์) ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  ๒) ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท เอก.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (คณะครุศาสตร์) ประจำปี ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

  ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี

  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะครุศาสตร์
  คณิตศาสตร์เบื้องต้น คณะครุศาสตร์
  เศรษฐศาสตร์สำหรับครู คณะครุศาสตร์
  เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา คณะครุศาสตร์
  การวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
  การวิจัยทางสังคมศึกษาสำหรับครู คณะครุศาสตร์

   

                   ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

            ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) นายบุญเลิศ จีรภัทร์.เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒.

  ๒) ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.เศรษฐศาสตร์สำหรับครู เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.

  ๓) ผศ.บุญเลิศ จีรภัทร์.เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.