นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา

  0
  923
  หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
   

  นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
  ตำแหน่ง : อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๒
  – พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔
  อีเมล์ : ksk_one@hotmail.com
  ไลน์ไอดี : kittisakmcu
  เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/kittisak.nas

  Latest Posts