ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธ์

  0
  104
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธ์

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙
  ปริญญาโท พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒
  ปริญญาโท พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔
  ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๔๓


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                      – วิชา คติชนวิทยากับกระบวนการเรียนรู้
  – วิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์
  – วิชา เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
  – วิชา สัมมนาสังคมศึกษา
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                     – วิชา พื้นฐานการสอนสังคมศึกษา
  ๓.๓) ระดับปริญญาเอก
                     –
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
                   สายรุ้ง บุบผาพันธ์. รายงานการวิจัย : บุญบาปที่ปรากฏในบทเพลงครูสลา. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
  สายรุ้ง บุบผาพันธ์. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักภาวนา ๔ : ของครูเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.
            ๔.๒ หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
                   สายรุ้ง บุบผาพันธ์. ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา ENGLISH FOR TEACHING SOCIAL STUDIES โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
  ๔.๓ บทความทางวิชาการ