หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕

หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ (มคอ ๒)

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 -:-

หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาฯ อนุมัติ สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
     พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนคอมพิวเตอร์) ปริญญาตรี 25/1/2554
      ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 27/7/2550 29/08/2550 30/11/2550 21/03/2555
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ปริญญาโท 1/9/2549 14/9/2553 25/1/2554 9/5/2554