บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว
อาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์(ด้านภาษาไทย)/อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ