ผู้บริหาร

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.คณบดีคณะครุศาสตร์
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณรักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
นายพีรวัฒน์ ชัยสุขหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน