ผู้บริหาร

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.คณบดีคณะครุศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร.รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
นายพีรวัฒน์ ชัยสุขหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน