ผู้บริหาร

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.คณบดีคณะครุศาสตร์
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
นายพีรวัฒน์ ชัยสุขหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน