บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
อา�ารย��ระ�ำหลั�สู�ร �.�รี สา�าวิ�า�ารสอ�ภาษาอั��ฤษ
อา�ารย��ระ�ำหลั�สู�ร �.�รี สา�าวิ�า�ารสอ�ภาษาอั��ฤษ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อา�ารย��ระ�ำหลั�สู�ร �.�รี สา�าวิ�า�ารสอ�ภาษา��ย
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย