บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์/คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์(ด้านภาษาไทย)/อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ