อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

  พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– M.A.(English), Poona University, India, ๒๕๔๙
– พธ.บ.(ภาษาอักฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค : 
  พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺาวชิโร,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Linguistics), Madras University, India, ๒๕๔๖
– M.A.(Philosophy), Madras University, India, ๒๕๔๖
– M.A.(Linguistics), Deccan College, India, ๒๕๕๐
– พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค : 
  พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D. (Education), Pune University, India, ๒๕๕๔
– M.A. (Linguistics), Deccan College, India, ๒๕๓๗
– M.A. (Economics), Tilak College, India, ๒๕๔๑
– พธ.บ.(หลักสูตรและวิธีสอนสังคม), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
 
  ดร.บุญมี พรรษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Applied Linguistics), Calcutta University, India, ๒๕๕๖
– M.A.(Linguistics), Banaras Hindu University, India, ๒๕๔๙
– พธ.บ (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
 
  อาจารย์ใหม่ บุญมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔
– ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :