อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

  พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง ขุนอินทร์),ผศ.
ตำแหน่ง : อาจารย์/รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.บ.(มานุษยฯ) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔
– M.A.(Political Science), Poona University, India, ๒๕๓๐
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์/คณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔
– M.A.(Philosophy), University of Madas, ๒๕๔๕
– Ph.D (Philosophy), Magadh University, India, ๒๕๕๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  พระมหาสายัณห์ านุตฺตโม
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓
– ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– B.A.(Phychology), Magadh University, India,
– M.A. (Sociology), Magadh University, India, ๒๕๒๖
– Ph.D.(Sociology Economics), Magadh University, India, ๒๕๓๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ดูยอดรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.บ.(สังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓
– M.A.(Social Science), Poona University, India, ๒๕๒๖
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :