สารสนเทศอาจารย์

0
53
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.อาจารย์/คณบดีคณะครุศาสตร์
พระราชสุตตาภรณ์,ผศ.ดร.อาจารย์ประจำ
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำ
พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล(กุลเพชร์),ดร.อาจารย์ประจำ
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย),ดร.อาจารย์ประจำ
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดรอาจารย์ประจำ
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ผศ.ดร.อาจารย์ประจำ
พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร.อาจารย์ประจำ
พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโรอาจารย์ประจำ
พระมหาสหัส   ฐิตสาโร (ดำคุ้ม),รศ.ดร.อาจารย์ประจำ
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่อาจารย์ประจำ
ดร.บุญมี พรรษาอาจารย์ประจำ
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณอาจารย์ประจำ
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกรองศาสตราจารย์(ด้านภาษาไทย)/อาจารย์ประจำ
ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาอาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here