8 มิถุนายน 2563 : คณะครุศาสตร์ มจร เริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

0
187

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 คณะครุศาสตร์ มจร เริ่มจัดการเรียนการสอน ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยจากสถานการณ์ Covid 19 และตามที่สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย Online Education Academy ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ นำโดย…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้สนองนโยบายจึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในการเปิดห้องเรียนออนไลน์ และมีการจัดทำบทเรียนออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Moodle และ ใช้ Google Classsroom เป็นสื่อเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here