28 พ.ค.2563 : คณะครุศาสตร์ ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการประชุมออนไลน์

0
221

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการประชุมออนไลน์ ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยจากสถานการณ์ Covid 19 และตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย Online Education Academy มี…พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการประชุมออนไลน์

ทั้งนี้มีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒๐ รูป/คน

เริ่มอบรมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ปิดการอบรมเวลา ๑๕.๐๐ น.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here