20 กันยายน 2562 : ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนสตรีอ่างทอง

0
288

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว และ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดโครงการศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนสตรีอ่างทอง” ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นำโดย… พระมานะ ฐิตญาโณ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว หัวหน้าโครงการศึกษาดูงาน

เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ณ สถานที่จริง โดยให้นิสิตสรุปโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของเรียนและบันทึกข้อมูลการเข้าไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทางนิสิตเล็งเห็นว่าการให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ จักทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าเรียนในภาคทฤษฎีและเป็นการเก็บประสบการณ์ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ในการฝึกสอน ในเวลาของการฝึกสอนจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิต ซึ่งได้รับการตอนรับและการให้ความรู้ จากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทองด้วยดีอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ มี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ประจำวิชา และ พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษาโครงการร่วมศึกษาดูงาน

มี ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here