30 สิงหาคม 2562 : ศึกษาดูงงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

0
6

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง” ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ณ สถานที่จริง โดยให้นิสิตสรุปโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของเรียนและบันทึกข้อมูลการเข้าไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทางนิสิตเล็งเห็นว่าการให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ จักทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าเรียนในภาคทฤษฎีและเป็นการเก็บประสบการณ์ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ในการฝึกสอน ในเวลาของการฝึกสอนจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิต ซึ่งได้รับการตอนรับและการให้ความรู้ จากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทองด้วยดีอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ มี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ประจำวิชา ที่ปรึกษาโครงการร่วมศึกษาดูงาน

มี ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณาจารย์ นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  จำนวน ๕๗ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here