22 สิงหาคม 2562 : ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

0
7


วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดโครงการศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา :โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)” ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ณ สถานที่จริง โดยให้นิสิตสรุปโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของเรียนและบันทึกข้อมูลการเข้าไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทางนิสิตเล็งเห็นว่าการให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ จักทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าเรียนในภาคทฤษฎีและเป็นการเก็บประสบการณ์ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ในการฝึกสอน ในเวลาของการฝึกสอนจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิต ซึ่งได้รับการตอนรับและการให้ความรู้ จากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทองด้วยดีอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ มี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ประจำวิชา และ ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่ปรึกษาโครงการร่วมศึกษาดูงาน
มี ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณาจารย์ และนิสิต นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๖๗  รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here