14 มิถุนายน 2562 : รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร

0
290

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้อง C500 ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ) พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ๒) ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ และกรรมการ และ ๓) ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการดำเนินการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกัน ณ ห้อง C218 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๑.๓๐ น.   ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ (ต่อ) โดยการสัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
– คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร บันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์ และสรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
– คณะกรรมการ อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมพร้อมกัน คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจา
– ประธานกรรมการตรวจประเมินกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรและเดินทางกลับ

  สถานภาพหลักสูตร :
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here