14 มิถุนายน 2562 : รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มจร

0
662

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้อง C117 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ) ผศ.ดร.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ ๒) ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง กรรมการ และ ๓) ผศ.สมควร นิยมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการดำเนินการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกัน ณ ห้อง C117 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๑.๓๐ น.   ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ (ต่อ) โดยการสัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
– คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร บันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์ และสรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
– คณะกรรมการ อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมพร้อมกัน คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจา
– ประธานกรรมการตรวจประเมินกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรและเดินทางกลับ

  สถานภาพหลักสูตร :
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here