14 มิถุนายน 2562 : รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร

0
330

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้อง C118 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ  ) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร. กรรมการ และ ๓) ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการดำเนินการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกัน ณ ห้อง C118 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๑.๓๐ น.   ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ (ต่อ) โดยการสัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
– คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร บันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์ และสรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
– คณะกรรมการ อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมพร้อมกัน คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจา
– ประธานกรรมการตรวจประเมินกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรและเดินทางกลับ

สถานภาพหลักสูตร :
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here