๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
438


วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี…พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ. ประะธานกรรมการ พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร. กรรมการ และ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนิสิตปัจจุบัน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here