๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ให้นิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
307

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ให้นิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
๑. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นครูวิชาชีพ” โดย…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๒. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดย…คณาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๓. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารสำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑” โดย…รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here