คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน

0
264

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนานิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ เพื่อทำความเข้าใจถึงการบันทึกการออกทดลองสอนในภาคการศึกษาที่ ๒
ทั้งนี้ มี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้ข้อคิดในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีการสัมมนาชี้แจงการจดบันทึการทดลองสอนและฟังประสบการณ์การนิเทศนิสิต จากอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ประจำวิชา มี พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์, และชี้แจงกฏระเบียบและการปฏิบัติตนในระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน จาก…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here