ขอเชิญร่วมงาน 59 ปี คณะครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกท่าน
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

60 ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬารำลึก
60 ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬารำลึก 1 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2563
16-27 ธันวาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ครุศาสตร์ 59 ปี (น่า)จะมีนวัตกรรมใดในยุค New normal"
1 กรกฎาคม 2563

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2563
16-27 ธันวาคม 2563

ปฐมนิเทศกคณาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวาระ ๖๐ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬารำลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ----------------------------------------- ภาคเช้า ๐๘.๓๐ น. พร้อมกันที่อาคารหอฉัน มจร. ชั้น ๑ ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุปทาน ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ๑๐.๓๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี อำนวยพร ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๙๙๙ รูป...
25 มิ.ย. 64 คณะครุศาสตร์ มจร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมี พระราชสุตาภรณ์ .รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาตร์ เป็นประธาน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔​/๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชัั้น G อาคารเรียนรวม มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แบบออนไลน์
    14 มิ.ย. 64 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร.ประธานกรรมการ ,รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ,ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ  รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณาจารย์ ประจำหลักสูตรฯเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมิน แบบออนไลน์
12-13 มิ.ย. 64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมี โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทก่อนการสอบ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปุ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกรูป/ท่าน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตลอดถึงนิสิตทุกรูป/ท่าน...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52
การเรียนการสอน 3

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย