รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชา

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

พิธิทำบุญครบรอบ ๕๘ ปี คณะครุศาสตร์ มจร
11 กรกฏาคม 2562

นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "รับน้องสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ครุศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2562
3 กรกฎาคม 2562

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลััย ปีการศึกษา 2562
27 มิถุนายน 2562

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
24-25 กรกฎาคม 2562

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมิตคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
11 มิถุนายน 2562

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
12-13 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๖๗๔/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวภาควิชาประจำคณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ลงนามโดย อธิการบดี หัวหน้าภาควิชาประจำคณะครุศาสตร์ ได้แก่ ๑. ดร.พีระวัฒน์ ชัยสุข ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ๒. ผศ.ดร. บุญมี พรรษา ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ๓. นางสาวสายหยุด มีฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ดาวน์โหลด หัวหน้าภาควิชาประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว และ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดโครงการศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนสตรีอ่างทอง” ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นำโดย... พระมานะ ฐิตญาโณ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว หัวหน้าโครงการศึกษาดูงาน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ณ สถานที่จริง โดยให้นิสิตสรุปโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของเรียนและบันทึกข้อมูลการเข้าไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทางนิสิตเล็งเห็นว่าการให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ จักทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าเรียนในภาคทฤษฎีและเป็นการเก็บประสบการณ์ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ในการฝึกสอน ในเวลาของการฝึกสอนจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิต ซึ่งได้รับการตอนรับและการให้ความรู้ จากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทองด้วยดีอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ...
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมี...พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นประธานนำไหว้บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม มี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ, พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการ, รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว กรรมการ, ดร.พีระวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ คุรุสภาได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง "การรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะการผลิตครูในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) และการนำเสนอแนวทางการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม และมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ดูแลหลักสูตรครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งจากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๒๓ แห่ง เข้าร่วมการสัมมนากันอย่างพร้อมเพรียง ณ...
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์นิเทศก์นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖ โรงเรียน มี ๑) โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓) โรงเรียนวัดหนองปลาซิว ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔) โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย