ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีรับน้องและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ หลักสูตรป.โท การสอนสังคมศึกษา

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ "พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร."
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ "พระเทพวิสุทธิมุนี วิ."
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ "พระเทพเวที"
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธิทำบุญครบรอบ ๕๘ ปี คณะครุศาสตร์ มจร
11 กรกฏาคม 2562

นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "รับน้องสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ครุศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2562
3 กรกฎาคม 2562

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลััย ปีการศึกษา 2562
27 มิถุนายน 2562

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
24-25 กรกฎาคม 2562

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมิตคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
11 มิถุนายน 2562

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
12-13 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๖๗๔/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวภาควิชาประจำคณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ลงนามโดย อธิการบดี หัวหน้าภาควิชาประจำคณะครุศาสตร์ ได้แก่ ๑. ดร.พีระวัฒน์ ชัยสุข ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ๒. ผศ.ดร. บุญมี พรรษา ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ๓. นางสาวสายหยุด มีฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ดาวน์โหลด หัวหน้าภาควิชาประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคณะกรรมการประกอบด้วย ๑) ผศ.ดร.ศศิธร วชินปัญญาพงค์ ประธานกรรมการ ๒) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. กรรมการ ๓) พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ ๔) รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ และ ๕) นางสาวสกุลณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มี พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์,  พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.สมศักดิ์...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นิสิตชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “ตามรอยวรรณคดีและวรรณกรรม เยือนถิ่นประวัติศาสตร์” เพื่อเป็นการเป็นการพัฒนาความความรู้ และศึกษาวรรณคดีและววรรณกรรมผ่านสถานที่จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในวิชาประวัติศาสตร์และวรรณคดีของสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ โดยทั้งนี้มี...พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานโครงการ และผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์ และ ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานิสิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้มีความรู้และมีประสบการณ์ ด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทยอย่างแท้ และเพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคีกันของรุ่นพี่และรุ่นน้อง เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย