เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงาน 59 ปี คณะครุศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ครุศาสตร์ 59 ปี (น่า)จะมีนวัตกรรมใดในยุค New normal"
1 กรกฎาคม 2563

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศกคณาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชา

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6 /2563 ซึ่งมี พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดการประชุม พร้อมด้วยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา
18 ตุลาคม 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 พระราชปริยัติกวี.ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดธุูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิต ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มหาจุฬากับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครู" รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวถวายรายงาน แด่องค์อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างไร การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครู และนักเรียน นำโดย… โดยมี นางสมจิต หอมชู รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมีนางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวเรื่อง "การดำเนินการการประกันคุณภาพในโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)" และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มี ดร.พิธพิบูลย์...
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศานาและจิตวิทยาการแนะแนว ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างไร การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครูที่ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ในประเด็นของการดำเนินการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน นำโดย… นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ...
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากได้ทำเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการ การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครูที่ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ในประเด็นของการดำเนินการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน นำโดย... นายกฤษฎา บุญญสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานเปิดกล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ และนำชมโรงเรียน...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย