ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี มุทิตาสักการะ พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ธันวาคม 2561 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีพระราชสุตาภรณ์ ,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทและกำลังใจกับนิสิต โดยมี...พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดี แนะนำการเตรียมตัว, ระเบียบข้อบังคับ, การเดินทาง และผู้บริหาร คณาจารย์ มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก อาจารย์/ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา,...
4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ โดยมี...พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบุคลากรหน่วยงานของมหาวิทยาลัย...
3 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี มุทิตาสักการะ พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น "คณบดีครุศาสตร์" และได้รับแต่งตั้งเป็น ""รองศาสตราจารย์"
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี...พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ , รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีประเด็นการประชุม 1. เรื่อง การแบ่งภาระงานการดูแลนิสิตในช่วงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย