เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงาน 59 ปี คณะครุศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ครุศาสตร์ 59 ปี (น่า)จะมีนวัตกรรมใดในยุค New normal"
1 กรกฎาคม 2563

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศกคณาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชา

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ สถาบันภาษา และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-Office" ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา ห้อง C422 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมโซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วไปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ โดยมี...พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม สรุปประเด็นการพูดคุยจากการเข้าร่วมประชุม ช่วงเข้า เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้แทนประธานสภาคณบดี(ดร.ดิเรก พรสีมา) เปิดการประชุมและชวนพูดคุย เรื่อง แนวทางการสร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มสภาคณบดี เรื่อง การจัดงานสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติและจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา...
18 ตุลาคม 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 พระราชปริยัติกวี.ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดธุูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิต ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มหาจุฬากับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครู" รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวถวายรายงาน แด่องค์อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6 /2563 ซึ่งมี พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดการประชุม พร้อมด้วยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างไร การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครู และนักเรียน นำโดย… โดยมี นายอำพล โงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมีคณะครูผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อธิบายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย