รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชา

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

พิธิทำบุญครบรอบ ๕๘ ปี คณะครุศาสตร์ มจร
11 กรกฏาคม 2562

นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "รับน้องสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ครุศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2562
3 กรกฎาคม 2562

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลััย ปีการศึกษา 2562
27 มิถุนายน 2562

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
24-25 กรกฎาคม 2562

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมิตคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
11 มิถุนายน 2562

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
12-13 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ.2563 นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ “สานสายใย ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 4” ซึ่งจัดโดย  ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มี...พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ มีคณาจารย์ คณะครู นิสิต นักเรียน และชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน...
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดเตรียมสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นชุดๆ เพื่อนำไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส โครงการ “สานสายใย ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 4” ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวมโซนซี(Zone C) ซึ่งมี...พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ และผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และถ่ายรูปหมู่กับคณะนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งจะเดินทางไปมอบ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ.2563   ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ติดต่อสอบถาม : พระบุญช่วย สุภาทโร ๐๖๒-๔๓๕-๔๗๗๓, นางสาวพิมพ์ชนก พินเสี้ยว ๐๗๖-๐๖๒-๓๙๐๘
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” มี...พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการและนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต และผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26/2563 ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อห่างไกลโรคอันตราย Covid -19 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและฆ่าเชื้อไวรัส ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต และผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26/2563 จำนวน 326 รูป/คน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเผยแผ่พระพุทธ  ศาสนาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม (เทศแหล่มหาชาติ)" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มี...พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการ โดย..มี อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากหลวงพ่อเจ้าอาวาวัดบ้านสร้าง คณะพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนวัดบ้านสร้างให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยดี และตลอดถึงนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ จึงขอกราบนมัสการขอบคุณ และขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 256 รูป/คน
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒, และชั้นปีที่ ๓ จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ ปันความรัก น้องส่งพี่" ซึ่งเป็นกิจกรรม สานสัมพันธ์เฉลิมฉลอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่รุ่นพี่ นิสิตชั้นปีที่ ๔ จะได้ศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์ ในส่วนของเนื้อหารายวิชาครบถ้วน ซึ่งจะได้ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อีก ๑ ปีการศึกษาต่อไป และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีการส่งต่อกันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สืบสานความเป็นคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ มี...พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท โดยมี...พระมานะ ฐิตญาโณ หัวหน้าโครงการ...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย