ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับการตรวจประเมินหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ ภาพรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ มีเมตตาประทานพระพุทธรูป ปางประทานพร โดยประทานนามว่า "พระสัมพุทธวรคุรุสัตถุสุขสันตยาทิสิทธิ พระศาสดาสัมพุทธเจ้า" เป็นกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมอบแก่วัดรังกาวราราม ตำบลกุดเสนา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศีรษะเกษ ของนิสิตคณะครุศาสตร์ โดยมี...พระครูโสภณพุทธศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ
28 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี ร่วมกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกรอกข้อมูลหลักสูตร(CHE Curriculum Online : CHECO)" เพื่อการรับทราบหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ มีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้องรับผู้เข้าร่วมการอบรม และฟังการบรรยายพิเศษ และอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกรอกข้อมูลหลักสูตร(CHE Curriculum Online : CHECO)" เพื่อการรับทราบหลักสูตร โดยมี...พระมหาธิติ อนุภทฺโท...
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พธ.บ.รุ่น ๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. นายณัฐพล ก๋าแก้ว สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๒. นายวัชรินทร์ ธีระพุฒิพงศ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๓. นายประพต เตมิยะ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๔. นางสาวกัญจนานุช หนุ่มตัง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๕. นางสาวอุมาพร คืดนอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๖. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๗. นายสิระพงษ์ เชษฐ์ชัยอมรกุล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๘....

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย