เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงาน 59 ปี คณะครุศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ครุศาสตร์ 59 ปี (น่า)จะมีนวัตกรรมใดในยุค New normal"
1 กรกฎาคม 2563

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศกคณาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชา

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ส.ค.63 คณะครุศาสตร์จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร"ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พิธีไหว้ครู และเตรียมความพร้อม" โดยมีพระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานจุดเทียนธุูป บูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาทแด่นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานในครั้งนี้ ณ เธียรเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
9 ก.ค. 63 : โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏฺิบัติศาสนกิจ(ส่วนกลาง) นิสิตคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ อาคารเรียนรวม เธียร์เตอร์โซน c ชั้น 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา
23 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารเรียมรวม ชั้น G ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารเรียมรวม ชั้น G ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา
19 ก. ค.  2563  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร. สมศักดิ์  บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ถวายรายางาน ผู้แทนนิสิต นำกล่าว "ไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์" ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาครูมืออาชีพ"  โดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  ฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการจัดการศึกษา"โดย รศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  ฟังบรรยายพิเศษ "การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" โดยนางสาว...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย